สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
Call Contact
092-271-2050
ประจำสัปดาห์
 
 
สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์
 

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์

วันที่ 1 - 4 เมษายน 2557
 
ข้าวโพด ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น

           ความต้องการใช้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสัปดาห์นี้ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ปริมาณข้าวโพดเข้าสู่ตลาดน้อย เนื่องจากสิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวโพด กอปรกับพ่อค้าคนกลางยังชะลอการขายข้าวโพด ส่งผลให้ราคาข้าวโพด ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมาจากหาบละ 546 บาท เป็นหาบละ 552 บาท

          สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 3 เมษายน 2557 รอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม อยู่ที่หาบละ 500.00 เซนต์/บุชเชล ซึ่งเป็นราคาที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้องการใช้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีมากขึ้น ขณะเดียวกันยังมีความต้องการใช้ข้าวโพดสำหรับทำเอทานอลเป็นปัจจัยสนับสนุน ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่าพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของสหรัฐอเมริกาจะลดลง เนื่องจากเกษตรกรหันไปปลูกถั่วเหลืองที่มีราคาดีกว่าเป็นแรงจูงใจ

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนแข็ง
ข้าวโพด ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

         ในสัปดาห์นี้ปริมาณผลผลิตถั่วเหลืองในท้องตลาดมีเพียงพอกับความต้องการใช้  ส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าสัปดาห์นี้ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 21.45 บาท

          ด้านราคาซื้อขายกากถั่วเหลืองในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 3 เมษายน 2557 รอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม ราคาอยู่ที่ 480.10 เหรียญสหรัฐฯ/ชอร์ตตัน ส่วนราคาถั่วเหลืองส่งมอบเดือนพฤษภาคม อยู่ที่ 1,475.25 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีความต้องการใช้ผลผลิตถั่วเหลืองมากขึ้น สวนทางกับปริมาณถั่วเหลืองในตลาดที่มีน้อย

         

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะยืนแข็ง
ข้าวโพด ปลาป่น : ราคาเพิ่มขึ้น

               ความต้องการใช้ผลผลิตปลาป่นในสัปดาห์นี้มีอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ปริมาณปลาป่นในท้องตลาดมีน้อย ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมปรับเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้ง จากกิโลกรัมละ 33.30 บาท เป็นกิโลกรัมละ 34.40 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1  เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป จากกิโลกรัมละ 32.40 บาท เป็นกิโลกรัมละ 33.40 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน จากกิโลกรัมละ 32.20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 33.20 บาท

               ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60  จากกิโลกรัมละ 31.20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 32.20 บาท และชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 58 แต่ไม่เกิน 60 จากกิโลกรัมละ 29.20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 30.20 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 3 ราคาทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา  โดยชนิดตั้งแต่ 58 โปรตีนขึ้นไป อยู่ที่กิโลกรัมละ 27.50 บาท และปลาป่นเบอร์ 3 ที่มีโปรตีนต่ำกว่า 58 กิโลกรัมละ 26.30 บาท     

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะยืนแข็ง
ข้าวโพด ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น

              ในสัปดาห์นี้สถานการณ์การซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศทรงตัว ด้านปริมาณข้าวที่เข้าสู่ตลาดมีอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ค่าเงินบาทแข็งตัว ส่งผลให้ราคาข้าว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ปรับเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา จากตันละ 410 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 415 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนราคาปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี.ปรับลดลง จากตันละ 310 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 308 เหรียญสหรัฐฯ

               ด้านราคาการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศทรงตัว โดยราคาข้าว 100 % ชั้น 2 อยู่ที่กระสอบละ 1,180 บาท ส่วนปลายข้าว ณ โรงงานอาหาร อยู่ที่กระสอบละ  880 บาท

 

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะทรงตัว
ข้าวโพด สุกร : ราคาแข็งตัว

              ปริมาณสุกรในท้องตลาดสัปดาห์นี้มีอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ความต้องการบริโภคมีมากขึ้น ส่งผลให้สัปดาห์นี้ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติและราคาซื้อขายจริงแข็งตัวอยู่ที่กิโลกรัมละ 75-77 บาท

สำหรับลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ตัวละ 2,500 บาท (บวกลบ 76)

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะยืนแข็ง
ข้าวโพด ไก่เนื้อ : ราคาแข็งตัว

              สัปดาห์นี้ความต้องการบริโภคเนื้อไก่มีมาก สวนทางกับปริมาณไก่เนื้อที่ออกสู่ตลาดน้อย ส่งผลให้ราคาประกาศรับซื้อไก่เนื้อหน้าโรงงานชำแหละแข็งตัวอยู่ที่กิโลกรัมละ 41 บาท ด้านราคาซื้อขายจริงกิโลกรัมละ 38-39 บาท  

สำหรับลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 17.50 บาท ด้านลูกไก่ไข่ ราคาอยู่ที่ตัวละ 19.00 บาท 

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะยืนแข็ง
ข้าวโพด ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

             ในสัปดาห์นี้ปริมาณไข่ไก่เพียงพอต่อความต้องการบริโภค ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในท้องตลาดสัปดาห์นี้ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ฟองละ 2.60 บาท  

แนวโน้ม : คาดว่า ราคาไข่ไก่น่าจะยืนอ่อน
 
 
ข้อมูลโดย
สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2631-0641 E-mail : pr@cpf.co.th
 
 
 
 
สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
2/9 หมู่ 3 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
ahpa@thaiahpa.com
© Copyright @ 2012 All Rights Reseved : www.thaiahpa.com
If you have any comments or questions regarding this website, please send your email to
www.cw.in.th All users must comply with the terms and conditions provided here in.