สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
Call Contact
092-271-2050
ประจำสัปดาห์
 
 
สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์
 

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์

วันที่ 8 - 11 เมษายน 2557
 
ข้าวโพด ข้าวโพด : ราคาทรงตัว

 

          ในสัปดาห์นี้ปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพียงพอต่อความต้องการใช้ ส่งผลให้ราคาข้าวโพด ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่หาบละ 552 บาท

          สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 9 เมษายน 2557 รอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม อยู่ที่หาบละ 502.25 เซนต์/บุชเชล ซึ่งเป็นราคาที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้องการใช้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง และมีการคาดการณ์ว่าสต๊อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของสหรัฐอเมริกามีปริมาณน้อยกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้  กอปรกับการปลูกข้าวโพดของสหรัฐฯจะล่าช้าออกไปเนื่องจากดินมีอุณหภูมิต่ำสภาพไม่เหมาะสมกับการเพาะปลูก

 

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนแข็ง
ข้าวโพด ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

 

          ปริมาณผลผลิตถั่วเหลืองในท้องตลาดสัปดาห์นี้มีเพียงพอกับความต้องการใช้  ส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าสัปดาห์นี้ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 21.45 บาท

          ด้านราคาซื้อขายกากถั่วเหลืองในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 9 เมษายน 2557 รอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม ราคาอยู่ที่ 482.10 เหรียญสหรัฐฯ/ชอร์ตตัน ส่วนราคาถั่วเหลืองส่งมอบเดือนพฤษภาคม อยู่ที่ 1,495.25 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีความต้องการใช้ผลผลิตถั่วเหลืองมากขึ้น ประกอบกับมีการคาดการณ์ว่าปริมาณสต๊อกถั่วเหลืองของสหรัฐฯจะน้อยกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้

       

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะยืนแข็ง
ข้าวโพด ปลาป่น : ราคาทรงตัว

 

            สัปดาห์นี้ความต้องการใช้ผลผลิตปลาป่นมีอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ปริมาณปลาป่นในท้องตลาดมีเพียงพอกับการใช้ ส่งผลให้ราคาปลาป่นเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้ง อยู่ที่กิโลกรัมละ 34.40 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1  เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป กิโลกรัมละ 33.40 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน กิโลกรัมละ 33.20 บาท

            ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 กิโลกรัมละ 32.20 บาท และชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 58 แต่ไม่เกิน 60 กิโลกรัมละ 30.20 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 3 ชนิดตั้งแต่ 58 โปรตีนขึ้นไป กิโลกรัมละ 27.50 บาท และปลาป่นเบอร์ 3 ที่มีโปรตีนต่ำกว่า 58 กิโลกรัมละ 26.30 บาท

   

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะยืนแข็ง
ข้าวโพด ข้าว : ราคาทรงตัว

 

          สถานการณ์การซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศในสัปดาห์นี้ทรงตัว ส่งผลให้ราคาข้าว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ราคาตันละ 415 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนราคาปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาตันละ 308 เหรียญสหรัฐฯ

          ด้านการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศ ราคาข้าว 100 % ชั้น 2 ราคาเพิ่มขึ้นจากกระสอบละ 1,180 บาท  เป็นกระสอบละ 1,200 บาท ส่วนปลายข้าว ณ โรงงานอาหาร ยืนราคาอยู่ที่กระสอบละ  880 บาท

  

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะยืนอ่อน
ข้าวโพด สุกร : ราคาแข็งตัว

 

              ความต้องการบริโภคสุกรในสัปดาห์นี้เพิ่มขึ้น เนื่องจากเข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขณะที่ปริมาณสุกรในท้องตลาดมีน้อยไม่เพียงพอกับการบริโภค ส่งผลให้สัปดาห์นี้ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติและราคาซื้อขายจริงแข็งตัวอยู่ที่กิโลกรัมละ 77-79 บาท

สำหรับลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ตัวละ 2,600 บาท (บวกลบ 78)

              นายภมร ภุมรินทร์ ประธานสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรชลบุรี กล่าวว่า ขณะนี้ผู้เลี้ยงสุกรในหลายพื้นที่กำลังประสบปัญหาภาวะอากาศร้อนจัดทำให้สุกรเจริญเติบโตช้าลง ขณะเดียวกันยังมีภาวะภัยแล้งคุกคามขาดน้ำสำหรับการเลี้ยงสุกร เกษตรกรหลายรายต้องซื้อน้ำมาใช้เป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิตขึ้นไม่ต่ำกว่า 2,500 บาทต่อวัน รวมถึงคุณภาพน้ำต่ำลงส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพ ขณะที่ภาวะโรค PED และโรค PRRS ที่ก่อความเสียหายสะสมจาก 6 เดือนที่แล้วก็ยังไม่คลี่คลาย โดยโรค PRRS ยังคงเป็นโรคสำคัญที่กระทบต่อปริมาณสุกรที่หายไปจากระบบมากกว่า 20%

   

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะยืนแข็ง
ข้าวโพด ไก่เนื้อ : ราคาแข็งตัว

 

               ความต้องการบริโภคเนื้อไก่ในสัปดาห์นี้มีมากขึ้น สวนทางกับปริมาณไก่เนื้อที่ออกสู่ตลาดน้อย ส่งผลให้ราคาประกาศรับซื้อไก่เนื้อหน้าโรงงานชำแหละแข็งตัวอยู่ที่กิโลกรัมละ 42 บาท ด้านราคาซื้อขายจริงกิโลกรัมละ 41-42 บาท  

สำหรับลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 17.50 บาท ด้านลูกไก่ไข่ ราคาอยู่ที่ตัวละ 17.00 บาท 

    

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะยืนแข็ง
ข้าวโพด ไข่ไก่ : ราคาลดลง

 

          ในสัปดาห์นี้ปริมาณไข่ไก่ออกสู่ตลาดมากขึ้น ขณะที่ความต้องการบริโภคทรงตัว เนื่องจากอยู่ในช่วงปิดภาคเรียน ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในท้องตลาดสัปดาห์นี้ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา จากฟองละ 2.60 บาท  เป็นฟองละ 2.50 บาท

  

แนวโน้ม : คาดว่า ราคาไข่ไก่น่าจะยืนอ่อน
 
 
ข้อมูลโดย
สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2631-0641 E-mail : pr@cpf.co.th
 
 
 
 
สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
2/9 หมู่ 3 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
ahpa@thaiahpa.com
© Copyright @ 2012 All Rights Reseved : www.thaiahpa.com
If you have any comments or questions regarding this website, please send your email to
www.cw.in.th All users must comply with the terms and conditions provided here in.