สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
Call Contact
092-271-2050
ประจำสัปดาห์
 
 
สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์
 

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์

วันที่ 5 - 9 พฤษภาคม 2557
 
ข้าวโพด ข้าวโพด : ราคาลดลง

          ความต้องการใช้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สัปดาห์นี้ทรงตัว ขณะที่ปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เข้าสู่ตลาดมีมากขึ้น เนื่องจากเข้าช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพด ส่งผลให้ราคาข้าวโพด ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา จากหาบละ 558 บาท เป็นหาบละ 549 บาท

          สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 รอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม อยู่ที่หาบละ 510.25 เซนต์/บุชเชล ซึ่งเป็นราคาที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของสหรัฐอเมริกาหลายแห่งประสบปัญหาฝนตกชุก ทำให้มีการเพาะปลูกที่ล่าช้า

     

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว
ข้าวโพด ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

          ในสัปดาห์นี้ปริมาณผลผลิตถั่วเหลืองมีเพียงพอกับความต้องการใช้ที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าสัปดาห์นี้ยืนราคาเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 21.45 บาท

           ด้านราคาซื้อขายกากถั่วเหลืองในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 รอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม ราคาอยู่ที่ 481.80 เหรียญสหรัฐฯ/ชอร์ตตัน ส่วนราคาถั่วเหลืองส่งมอบเดือนพฤษภาคม อยู่ที่ 1,451.00 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่ลดลง เนื่องจากความต้องการใช้ผลผลิตกากถั่วเหลืองน้อย ประกอบกับการเก็บเกี่ยวผลผลิตถั่วเหลืองในเมริกาใต้มีค่อนข้างมาก

 

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะทรงตัว
ข้าวโพด ปลาป่น : ราคาทรงตัว

            ความต้องการใช้ผลผลิตปลาป่นสัปดาห์นี้ทรงตัว ด้านปริมาณปลาป่นในท้องตลาดมีอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้ง อยู่ที่กิโลกรัมละ 34.20 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1  เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป กิโลกรัมละ 33.70 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน กิโลกรัมละ 33.70 บาท

            ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมาโดยรวมลดลงจากสัปดาห์ที่แล้ว ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 จากกิโลกรัมละ 33.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 32.70 บาท และชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 58 แต่ไม่เกิน 60 จากกิโลกรัมละ 33.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 30.50 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 3 ชนิดตั้งแต่ 58 โปรตีนขึ้นไป จากกิโลกรัมละ 29 บาท เป็นกิโลกรัมละ 28 บาท และปลาป่นเบอร์ 3 ที่มีโปรตีนต่ำกว่า 58 จากกิโลกรัมละ 27.80 บาท เป็นกิโลกรัมละ 26.80 บาท

 

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะยืนอ่อน
ข้าวโพด ข้าว : ราคาทรงตัว

           สถานการณ์การซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศในสัปดาห์นี้ทรงตัว ส่งผลให้ราคาข้าวไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยข้าว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. อยู่ที่ราคาตันละ 410 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาตันละ 296 เหรียญสหรัฐฯ

           ด้านการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศ ข้าว 100 % ชั้น 2 ราคาทรงตัวอยู่ที่กระสอบละ 1,200 บาท  ส่วนปลายข้าว ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคากระสอบละ 840 บาท

      

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะทรงตัว
ข้าวโพด สุกร : ราคาทรงตัว

           ความต้องการบริโภคเนื้อสุกรในสัปดาห์นี้มีอย่างต่อเนื่อง ด้านปริมาณสุกรออกสู่ตลาดมีเพียงพอกับความต้องการบริโภค ส่งผลให้สัปดาห์นี้ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ และราคาซื้อขายจริงไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 77-79 บาท

           สำหรับลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ตัวละ 2,600 บาท (บวกลบ 80)

 

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว
ข้าวโพด ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

            ในสัปดาห์นี้ปริมาณไก่เนื้อออกสู่ตลาดทรงตัว  ส่วนความต้องการบริโภคเนื้อไก่มีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาประกาศรับซื้อไก่เนื้อหน้าโรงงานชำแหละทรงตัวอยู่ที่กิโลกรัมละ 44 บาท ด้านราคาซื้อขายจริงกิโลกรัมละ 42-43 บาท 

            สำหรับลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 17.50 บาท ด้านลูกไก่ไข่ ราคาอยู่ที่ตัวละ 17.00 บาท 

 

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะยืนแข็ง
ข้าวโพด ไข่ไก่ : ราคาแข็งตัว

         ความต้องการบริโภคไข่ไก่สัปดาห์นี้ทรงตัว ขณะที่ปริมาณไข่ไก่ออกสู่ตลาดมีน้อย เนื่องจากสภาวะอากาศร้อนจัดแม่ไก่ไข่จึงให้ผลผลิตลดลง ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในท้องตลาดสัปดาห์นี้แข็งตัวอยู่ที่ฟองละ 3.20 บาท

 

แนวโน้ม : คาดว่า ราคาไข่ไก่น่าจะยืนแข็ง
 
 
ข้อมูลโดย
สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2631-0641 E-mail : pr@cpf.co.th
 
 
 
 
สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
2/9 หมู่ 3 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
ahpa@thaiahpa.com
© Copyright @ 2012 All Rights Reseved : www.thaiahpa.com
If you have any comments or questions regarding this website, please send your email to
www.cw.in.th All users must comply with the terms and conditions provided here in.