สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
Call Contact
092-271-2050
ภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา
 
 
ภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์
 
การประชุมพาหุภาคีระหว่างภาครัฐและเอกชน เรื่องสมุนไพรที่ใช้ในสัตว์
 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์ ได้จัดการประชุมพาหุภาคีระหว่าง ภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ความเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน เรื่องสมุนไพรที่ใช้ในสัตว์ โดยมีหน่วยงานภาครัฐคือ กองความควบอาหารและยาสัตว์ (กรมปศุสัตว์)  กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร (อย.) ส่วนภาคเอกชน ประกอบด้วย สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์ และ สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย  โดยเนื้อหา เป็นเรื่อง การรวบรวมข้อมูล เสนอแนะจากแต่ละหน่วยงาน เพื่อความร่วมมือเดียวกันคือให้สามารถนำสมุนไพรไปใช้ในสัตว์อย่างรับผิดชอบและถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะทำให้ช่วยให้ธุรกิจสมุนไพร ของไทยเติบโตอย่างมีทิศทาง และ มีการดูแลตามที่ควรจะเป็น การประชุมในครั้งนี้ทำให้ทุกฝ่ายได้ทราบสถานการณ์และข้อปัญหาต่างๆที่ต้องช่วยกันดำเนินการทั้งนี้ ได้กำหนดกรอบเวลาในการติดตามความคืบหน้าในครั้งต่อไปไว้อีกด้วย (ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ)

 

การประชุมพาหุภาคีระหว่างภาครัฐและเอกชน เรื่องสมุนไพรที่ใช้ในสัตว์ การประชุมพาหุภาคีระหว่างภาครัฐและเอกชน เรื่องสมุนไพรที่ใช้ในสัตว์ การประชุมพาหุภาคีระหว่างภาครัฐและเอกชน เรื่องสมุนไพรที่ใช้ในสัตว์ การประชุมพาหุภาคีระหว่างภาครัฐและเอกชน เรื่องสมุนไพรที่ใช้ในสัตว์ การประชุมพาหุภาคีระหว่างภาครัฐและเอกชน เรื่องสมุนไพรที่ใช้ในสัตว์ การประชุมพาหุภาคีระหว่างภาครัฐและเอกชน เรื่องสมุนไพรที่ใช้ในสัตว์ การประชุมพาหุภาคีระหว่างภาครัฐและเอกชน เรื่องสมุนไพรที่ใช้ในสัตว์
 
 
 
สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
2/9 หมู่ 3 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
ahpa@thaiahpa.com, nantarat.sueb@gmail.com
© Copyright @ 2012 All Rights Reseved : www.thaiahpa.com
If you have any comments or questions regarding this website, please send your email to
www.cw.in.th All users must comply with the terms and conditions provided here in.