สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
Call Contact
092-271-2050
ยาสัตว์
 
 
 
สมัครสมาชิกสมาคมเวชภัณฑ์สัตว์
 
ขั้นตอนการขออนุญาตนำเข้าและขายอาหารสัตว์
ต่ออายุใบอนุญาตนำเข้าและขายอาหารสัตว์
ขั้นตอนการขออนุญาตนำเข้าและขายอาหารสัตว์
หลักฐาน
  1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ (กรณีเป็นนิติบุคคล)
  2. หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินการ (กรณีเป็นนิติบุคคล)
  3. หนังสือมอบอำนาจผู้มากระทำการแทน (กรณีเป็นนิติบุคคล)
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน
  5. สำเนาบัตรประชาชน
  6. รายละเอียดสถานที่ผลิตอาหารสัตว์และสถานที่ขายอาหารสัตว์ (ทบ 6 )
 
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2525 กำหนดค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้
1. ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์
ก) ประสิทธิภาพในการผลิตของเครื่องจักไม่เกิน 10 ตันต่อชั่วโมง ฉบับละ 1,500 บาท
ข) ประสิทธิภาพในการผลิตของเครื่องจักรส่วนที่เกิน 10 ตัน ต่อชั่วโมงคิดเพิ่มจาก (ก) ตันละ 500 บาท เศษของหนึ่งตัน ให้คิดเป็นหนึ่งตัน
2. ใบอนุญาตนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์ ฉบับละ 300 บาท
3. ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์
ก) ขายส่งและขายปลีก ฉบับละ 300 บาท
ข) ขายปลีก ฉบับละ 100 บาท
* ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์มีกำหนดให้ใช้ได้จนถึงวันสิ้นปีปฏิทินแห่งปีที่ออกใบอนุญาตคือ วันที่ 31 ธันวาคม ของปีนั้นๆ
4. ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ สูตรละ 1,000 บาท
5. การขอแก้ไขรายการในใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์
ก) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสูตรอาหารสัตว์ครั้งละ 500 บาท
ข) ในส่วนอื่นๆ ฉบับละ 200 บาท
6. ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบสำคัญ
การขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ ฉบับละ 100 บาท
7. การต่ออายุใบอนุญาตครั้งละเท่ากับธรรมเนียมสำหรับใบอนุญาตแต่ละฉบับ
8. ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์
ก) ประสิทธิภาพในการผลิตเครื่องจักร ไม่เกิน 10 ตัน ต่อ ชั่วโมง
ข) ประสิทธิภาพในการผลิตของเครื่องจักรส่วนที่เกิน 10 ตัน ต่อ ชั่วโมง
*  ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์เพื่อขายมีกำหนดให้ใช้ได้   3   ปีนับแต่วัน ออกใบอนุญาตผลิต
9. ใบอนุญาตนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์
* ใบอนุญาตนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์มีกำหนดให้ใช้ได้หนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
 
1.  ให้ผู้รับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์เพื่อขาย
จัดให้มีป้ายในที่เปิดเผย ซึ่งเห็นได้ง่ายจากภายนอกอาคาร แสดงว่าเป็นสถานที่ผลิตอาหารสัตว์เพื่อขาย ซึ่งมีลักษณะขนาดของป้ายและข้อความที่แสดงในป้าย ดังนี้
ป้ายทำด้วยวัตถุถาวร สีเขียว ขนาดกว้างและยาวไม่น้อยกว่า 10×60 เซนติเมตร และมีข้อความเป็นตัวอักษรไทยสีขาว สูงไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตร " สถานที่ผลิตอาหารสัตว์เพื่อขาย"
“ สถานที่ผลิตอาหารสัตว์เพื่อขาย”
2.  ให้ผู้รับใบอนุญาตนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์เพื่อขาย  
จัดให้มีป้ายไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่ายจากภายนอกอาคารแสดงว่าเป็นสถานที่นำเข้าซึ่งอาหารสัตว์เพื่อขาย ซึ่งมีลักษณะขนาดของป้ายและข้อความที่แสดงในป้าย ดังนี้ ป้ายทำด้วยวัตถุถาวร สีแสด ขนาดกว้างและยาวไม่น้อยกว่า 10×60 เซนติเมตร และมีข้อความเป็นตัวอักษรไทยสีขาว สูงไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตร " สถานที่นำเข้าซึ่งอาหารสัตว์เพื่อขาย "
3.ให้ผู้รับใบอนุญาตขายอาหารสัตว์  
จัดให้มีป้ายไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่ายจากภายนอกอาคารแสดงว่าเป็นสถานที่ขายอาหารสัตว์ ซึ่งลักษณะขนาดของป้ายและข้อความที่แสดงในป้าย ดังนี้

ป้ายทำด้วยวัตถุถาวร สำหรับผู้รับใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ประเภท
ก) คือผู้ขายส่งและขายปลีก ให้ใช้สีน้ำเงิน สำหรับผู้รับใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ประเภท(
ข) คือผู้ขายปลีกให้ใช้สีแดง ทั้งนี้โดยมีขนาดกว้างและยาวไม่น้อยกว่า 10×60 เซนติเมตร และมีข้อความเป็นตัวอักษรไทยสีขาว สูงไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตร " สถานที่ขายอาหารสัตว์ "

 

สำหรับผู้ขายส่งและขายปลีก

ป้ายสำหรับผู้ขายส่งและขายปลีก

สำหรับผู้ขายปลีก

ป้ายสำหรับผู้ขายปลีก
 
 
 
สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
43/199 หมู่บ้านซิตี้ทาว์นโฮม ถ.ลาดพร้าว ซ.ลาดพร้าว80 แยกจันทิมา26 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ahpa@thaiahpa.com
© Copyright @ 2012 All Rights Reseved : www.thaiahpa.com
If you have any comments or questions regarding this website, please send your email to
admin@cw.in.th All users must comply with the terms and conditions provided here in.