สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
Call Contact
092-271-2050
นายกสมาคม
นายกสมาคม
คุณนัคนันท์ ชิตอรุณ
นายกสมาคมฯ
สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์
ยาสัตว์
 
 
 
ข่าวประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในการติชม เว็ปสมาคมฯ
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2556
ประชุมสามาคม วันที่ 21 พฤศจิกยน 2555
 
สมัครสมาชิกสมาคมเวชภัณฑ์สัตว์
 
คณะผู้บริหาร
 
คณะกรรมการสมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์ ( วาระ 2 ปี มี.ค. 2561-มี.ค. 2563 )
เลือกตั้งในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561
 
 
คุณนัคนันท์  ชิตอรุณ

คุณนัคนันท์ ชิตอรุณ

นายกสมาคมฯ
 
น.สพ.สมบัติ  โรจน์อัศวเสถียร
น.สพ.สมบัติ  โรจน์อัศวเสถียร
อุปนายกสมาคมฯ
น.สพ.ไพรวัน  สีพั่ว
น.สพ.ไพรวัน  สีพั่ว
เลขาธิการสมาคมฯ
น.สพ.เทียนชัย ไพฑูรย์วงศ์วีระ
น.สพ.เทียนชัย ไพฑูรย์วงศ์วีระ
เหรัญญิกสมาคมฯ
น.สพ.ณรงค์ สุธัมนาถพงษ์
น.สพ.ณรงค์ สุธัมนาถพงษ์
นายทะเบียนสมาคมฯ
ผศ.น.สพ.ดร.ทนง อัศวกาญจน์
ผศ.น.สพ.ดร.ทนง อัศวกาญจน์
ฝ่ายวิชาการสมาคมฯ
น.สพ.ปณิธาน  สุวรรณเพชร
น.สพ.ปณิธาน สุวรรณเพชร
ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ
น.สพ.เอกลักษณ์ ธีรากรสกุล
น.สพ.เอกลักษณ์ ธีรากรสกุล
ฝ่ายปฏิคมสมาคมฯ
น.สพ.ไพรวัน  สีพั่ว
ภญ.วริศรา จิรฐิติวงศ์
ฝ่ายกฎหมายสมาคมฯ
น.สพ.ดร.วีรชาติ  ชัยคำภา
น.สพ.ดร.วีรชาติ ชัยคำภา
ที่ปรึกษาสมาคมฯ
น.สพ.ชัชวาลย์  อรวรรณนุกุล
น.สพ.ชัชวาลย์  อรวรรณนุกุล
ที่ปรึกษาสมาคมฯ
นายชยานนท์ กฤตยาเชวง
นายชยานนท์ กฤตยาเชวง
ที่ปรึกษาสมาคมฯ
 
 
 
 
 
 
สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
2/9 หมู่ 3 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
ahpa@thaiahpa.com
© Copyright @ 2012 All Rights Reseved : www.thaiahpa.com
If you have any comments or questions regarding this website, please send your email to
www.cw.in.th All users must comply with the terms and conditions provided here in.