สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
Call Contact
092-271-2050
นายกสมาคม
นายกสมาคม
น.สพ.สมบัติ โรจน์อัศวเสถียร
นายกสมาคมฯ
สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์
ยาสัตว์
 
 
 
ข่าวประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในการติชม เว็ปสมาคมฯ
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2556
ประชุมสามาคม วันที่ 21 พฤศจิกยน 2555
 
สมัครสมาชิกสมาคมเวชภัณฑ์สัตว์
 
แนะนำสมาคมฯ
 
สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์ ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ.2509 เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2526 และอยู่ในความควบคุมดูแลของสำนักงานทะเบียนสมาคมการค้าประจำกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมีสมาชิกซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยาสัตว์ อาหารเสริมสำหรับ สัตว์ฯลฯ จำนวน 79 บริษัท
 1. ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจการ การปศุสัตว์ และการค้าเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์
 2. สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิก แก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือระหว่างสมาชิกกับนิติบุคคลรวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับนิติบุคคล และบุคคล ภายนอกในการประกอบวิสาหกิจการ
 3. ประสานความสามัคคี และแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นทางวิชาการ ข่าวสารการค้าตลอดการวิจัยต่างๆ
 4. ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการปศุสัตว์ และการค้าเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ ให้อยู่ในมาตรฐานที่ดี สอดคล้องกับนโยบายของทางราชการ
 5. ร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาและองค์กรต่างๆ ในการส่งเสริมวิชาการสัตวแพทย์ สัตวบาล โภชนาการสำหรับสัตว์ และการปศุสัตว์ทั่วไป
 6. ส่งเสริมคุณภาพของการค้าเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ ที่สมาชิกเป็นผู้ผลิตหรือจำหน่ายให้เข้าสู่มาตรฐานที่ดีตลอดจนวิจัยและปรับปรุงการผลิต และการค้าให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
 7. ส่งเสริมการผลิตให้มีปริมาณเพียงพอแก่ความต้องการของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 8. ทำความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติ เพื่อให้การประกอบวิสาหกิจของสมาชิกได้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย
 9. ส่งเสริมพลานามัย กีฬา และจัดงานบันเทิงเป็นครั้งคราว
 10. ไม่ดำเนินการในทางการค้า หรือการเมืองใดๆ
 1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ นิติบุคคลที่ประกอบการค้าเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ ซึ่งได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
 2. สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบวิชาชีพหรือวิสาหกิจอันเกี่ยวเนื่องกับการปศุสัตว์ และการค้าเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ ซึ่งได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆเพื่อเป็นตัวกลางแก้ไขปัญหาให้แก่สมาชิก
 • ยกเว้นยาสัตว์ออกจาก VAT
 • ประชุมฝึกอบรมวิชาการ
 • จัดอบรมพนักงานขายและพนักงานระดับหัวหน้า
 • เป็นตัวแทนภาคเอกชนในคณะอนุกรรมการต่างๆของหน่วยงานรัฐ เช่น
  - คณะอนุกรรมการพิจารณา สารเพิ่มเติมในอาหารสัตว์……กรมปศุสัตว์
  - คณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานอาหารสัตว์……กรมปศุสัตว์
  - คณะอนุกรรมการมาตรฐานอาหาร สาขาสารตกค้างจากยาสัตว์
 • จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี ในหมู่สมาชิก เช่น การแข่งขันโบว์ลิ่ง การแข่งขันสนุกเกอร์ และการแข่งขันกอล์ฟ
 
 
 
สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
2/9 หมู่ 3 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
ahpa@thaiahpa.com
© Copyright @ 2012 All Rights Reseved : www.thaiahpa.com
If you have any comments or questions regarding this website, please send your email to
www.cw.in.th All users must comply with the terms and conditions provided here in.