สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
Call Contact
092-271-2050
นายกสมาคม
นายกสมาคม
น.สพ.สมบัติ โรจน์อัศวเสถียร
นายกสมาคมฯ
สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์
ยาสัตว์
 
 
 
ข่าวประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในการติชม เว็ปสมาคมฯ
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2556
ประชุมสามาคม วันที่ 21 พฤศจิกยน 2555
 
สมัครสมาชิกสมาคมเวชภัณฑ์สัตว์
 
คณะผู้บริหาร
 
คณะกรรมการบริหารสมาคมธุรกิจวเชภัณฑ์สัตว์
ประจำปี 2565 – มีนาคม 2567
 
 
น.สพ.สมบัติ  โรจน์อัศวเสถียร

น.สพ.สมบัติ โรจน์อัศวเสถียร

นายกสมาคมฯ
 
น.สพ.สมบัติ  โรจน์อัศวเสถียร
น.สพ.ณรงค์ สุธัมนาถพงษ์
อุปนายกสมาคมฯ
น.สพ.สมบัติ  โรจน์อัศวเสถียร
น.สพ.ไพรวัน สีพั่ว
เลขาธิการสมคมฯ
น.สพ.สมบัติ  โรจน์อัศวเสถียร
น.สพ.เอกลักษณ์ ธีรากรสกุล
Regulatory Affair (RA)
น.สพ.สมบัติ  โรจน์อัศวเสถียร
น.สพ.สิวิชัย ตันติวิญญูพงศ์
ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ
น.สพ.สมบัติ  โรจน์อัศวเสถียร
น.สพ.ณรงค์ บัวส้ม
ฝ่ายปฏิคม และจัดหารายได้สมาคมฯ
น.สพ.สมบัติ  โรจน์อัศวเสถียร
น.สพ.ธีรยุทธ ใจอ่อนน้อม
นายทะเบียนสมาคมฯ
น.สพ.สมบัติ  โรจน์อัศวเสถียร
น.สพ.ดร.วีรชาติ ชัยคำภา
ที่ปรึกษาสมาคมฯ
น.สพ.สมบัติ  โรจน์อัศวเสถียร
น.สพ.ชัชวาลย์ อรวรรณนุกุล
ที่ปรึกษาสมาคมฯ
น.สพ.สมบัติ  โรจน์อัศวเสถียร
ภก.นัคนันท์ ชิตอรุณ
ที่ปรึกษาสมาคมฯ
น.สพ.สมบัติ  โรจน์อัศวเสถียร
คุณชยานนท์ กฤตยาเชวง
ที่ปรึกษาสมาคมฯ
น.สพ.สมบัติ  โรจน์อัศวเสถียร
น.สพ.สุเมธ ทรัพย์ชูกุล
ที่ปรึกษาสมาคมฯ
น.สพ.สมบัติ  โรจน์อัศวเสถียร
น.สพ.เทียนชัย ไพฑูรย์วงศ์วีระ
ที่ปรึกษาสมาคมฯ
 
 
 
 
 
 
สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
2/9 หมู่ 3 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
ahpa@thaiahpa.com
© Copyright @ 2012 All Rights Reseved : www.thaiahpa.com
If you have any comments or questions regarding this website, please send your email to
www.cw.in.th All users must comply with the terms and conditions provided here in.